szybko rezerwuj

Regulamin korzystania z serwisu SzybkoRezerwuj.pl

§ 1

[Warunki ogólne]

1. Serwis internetowy SzybkoRezerwuj.pl, zwany dalej "serwisem" umożliwia użytkownikom  uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych usługach noclegowych, gastronomicznych, kulturalnych, sportowych, kosmetycznych a także - we wskazanych przez serwis przypadkach - dokonanie rezerwacji terminu wykonania wybranej usługi.
2. Operatorem serwisu jest Tomasz Rosiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EL Rezerwacje Online Tomasz Rosiński z/s w Nowej Soli ul. Kazimierza Kołodzieja 3, nr NIP 925-209-89-25.
3. Korzystanie z serwisu przez użytkowników w zakresie określonym w ust. 1 jest bezpłatne.
4. Przez "użytkownika" rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części serwisu w całości lub we fragmentach jest zabronione.
6. Użytkownicy nie mogą dostarczać w ramach serwisu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich praw autorskich i dóbr osobistych, ani wpływać na działanie serwisu. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania takim użytkownikom dostępu do serwisu.

§ 2
[Wymagania techniczne]

W celu prawidłowego dostępu do treści i usług oferowanych przez serwis użytkownik powinien dysponować urządzeniem oferującym dostęp do Internetu (komputer, smartfon, tablet) a także zainstalowaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome - każdorazowo w najnowszej dostępnej wersji albo jednej z dwóch ją poprzedzających) z włączoną obsługą plików cookies i języka JavaScript oraz z wtyczką Adobe® Flash® Player.

§ 3
[Ograniczenia odpowiedzialności]

1. Operator dostarcza wszelkich starań, aby prezentowane informacje o usługach były aktualne i rzetelne.
2. Operator nie jest dostawcą tych usług i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość informacji dostarczonych mu przez dostawców usług ani za należyte wykonanie przez nich umowy zawartej z użytkownikiem, w następstwie dokonanej rezerwacji. Wszelkie reklamacje i roszczenia użytkownik  będzie uprawnion kierować wyłącznie do dostawców usług.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub działaniami użytkowników i osób trzecich, niedziałających na zlecenie lub pod kierownictwem operatora. 
4. Operator nie świadczy usług płatniczych. Stroną dla użytkownika w tym zakresie jest jego bank.

§ 4
[Warunki rezerwacji]

1. Rezerwacji można dokonywać w dowolny dzień tygodnia i o wybranej godzinie.
2. Rezerwacji wybranej usługi dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego obok opisu wybranej usługi, wskazania terminu jej wykonania, akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
3. Operator zastrzega sobie możliwość przekierowania użytkownika do systemu rezerwacji prowadzonego bezpośrednio przez dostawcę usługi.
4. Dodatkowym warunkiem rezerwacji wskazanej w serwisie imprezy kulturalnej lub usługi albo imprezy sportowej może być uiszczenie zapłaty przelewem. W tym celu użytkownik zostanie przekierowany przy pomocy serwisu rozliczeniowego PayU do serwisu transakcyjnego  swojego banku.
5. Po dokonaniu rezerwacji - a w przypadkach wskazanych w serwisie - dodatkowo po dokonaniu zapłaty na wskazany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej rezerwacji, które stanowi podstawę skorzystania z wybranej usługi lub uczestnictwa w imprezie. We wskazanych sytuacjach uprawnia także do rabatu przy korzystaniu z usług.
6. Anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko w przypadkach określonych przez dostawcę usług i tylko w bezpośrednim z nim kontakcie.
7. W celu ułatwienia dokonywania rezerwacji użytkownik może założyć indywidualne konto opatrzone loginem i hasłem. W takim wypadku warunkiem dokonywania rezerwacji jest jednorazowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych oraz zgody na związanie się postanowieniami niniejszego regulaminu.
8. Ceny prezentowane w serwisie są cenami brutto i obejmują aktualnie obowiązujący podatek VAT. Operator nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w imieniu dostawcy usług.

§ 5
[Ochrona danych osobowych i polityka bezpieczeństwa]

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest operator, z wyjątkiem sytuacji gdy przekierowuje bezpośrednio do systemu rezerwacji dostawcy usług.
2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez użytkownika.
3. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz - w razie zaprzestania użytkowania serwisu - żądania ich usunięcia. 
5. Obok przetwarzania danych osobowych niezbędnych w procesie realizacji rezerwacji użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez serwis i współpracujących z nim dostawców usług. 
6. Administrator zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
7. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Administrator otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
9. Operator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Operatora czynności w ramach serwisu usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług.

§ 6
[Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania rezerwowanych usług powinny być kierowane do dostawcy tych usług. Reklamacje dotyczące wykonywania przelewów bankowych powinny być kierowane do banku użytkownika.
2. Każda reklamacja dotycząca funkcjonowania serwisu powinna być zgłaszana na adres e-mail operatora elrezerwacjeonline@gmail.com najpóźniej na 72 godziny po wystąpieniu zdarzenia powodującego w ocenie użytkownika konieczność zgłoszenia reklamacji.
3. Operator jest zobowiązany uznać bądź odrzucić reklamację użytkownika w ciągu 14 dni, przy czym niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni licząc od dnia zakomunikowania operatorowi reklamacji tożsame jest z uznaniem racji użytkownika.

 


§ 7
[Prywatność]

1. Prócz danych osobowych udostępnianych przez użytkowników w formularzach operator wykorzystuje w serwisie tzw. pliki cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane są w celach:
a) dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przykładowo w celu rozpoznania urządzenia użytkownika i wyświetlenia strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b) zbierania danych w celu tworzenia statystyk, dotyczących odwiedzających oraz sposobu korzystania przez nich z serwisu, co pozwala na ciągłe jego ulepszanie;
c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu po zalogowaniu, co ułatwia korzystanie z niego dzięki braku konieczności powtarzania logowania się przy każdej wykonywanej czynności. 
2.  Pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu. W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
3. Do celów statystycznych operator może również zbierać informacje o wykorzystywaniu serwisu przez użytkowników posługując się logami systemowymi. Zbierane są m.in. następujące informacje: data połączenia, adres IP, URL odwiedzanej strony, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki. Operator posługuje się tymi danymi, aby dostosowywać serwis do wymogów użytkowników i wyłącznie w tym celu może udostępniać je osobom trzecim. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu.


§ 8
[Postanowienia końcowe]

1. Spory wynikające z korzystania z serwisu pomiędzy operatorem a użytkownikiem nie będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy według każdorazowej siedziby operatora.
2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowego Regulaminu a także do jego zmian w każdym czasie. Nowy Regulamin lub zmiany w Regulaminie dotychczasowym wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej operatora, zastępując wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie. 
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zm.).